top of page

Privacyverklaring Mindful Leven

Mindful Leven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Mindful Leven,

Diane de Louweren

06-14038031

mindfulleven@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mindful Leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten zoals een mindfulness training of coaching en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie, telefoon of tijdens het intakegesprek.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De informatie uit de intake wordt digitaal opgeslagen. Dit gaat om gegevens die voor de trainer nodig zijn om een goede en veilige begeleiding tijdens de training te kunnen waarborgen, zoals informatie over psychische en fysieke gezondheid, die door jou worden medegedeeld via de intake voorafgaand aan de training of coaching.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mindful Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling en inschrijving

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om diensten bij je af te leveren

 • Het op een veilige en goede manier kunnen ondersteunen en begeleiden tijdens het volgen van een training of coaching. 

 • Op de website is een apart ledendeel opgenomen, waarin je o.a. gebruik kan maken van de audio. Je e-mail gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden of worden doorverkocht aan derden. Je zult als lid wel informatie ontvangen als er een nieuw blog geplaatst wordt. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Mindful Leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindful Leven) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindful Leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Personalia: 10 jaar, vanwege facturering, boekhouding, belasting

 • Adresgegevens: 10 jaar, vanwege facturering, boekhouding, belasting

 • E-mail adres: 10 jaar, vanwege communicatie, facturering 

 • E-mail adres: bij interesse in de nieuwsbrief of ivm ledendeel website wordt jouw email adres bewaard totdat jij aangeeft geen interesse te hebben in de nieuwbrief van Mindful Leven of je afmeldt voor het ledendeel. 

 • Telefoonnummer: zolang je klant bent, t.b.v. communicatie

 • Gezondheid: zolang je klant bent, t.b.v. voorbereiding en uitvoering training

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Mindful Leven verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikservaring te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindful Leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mindfulleven@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mindful Leven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mindful Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals doorlopende updates van alle software en het opslaan van persoonsgegevens op een met virusscanner en firewall beveiligde computer.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mindfulleven@gmail.com.

bottom of page